• Voleu conèixer noves perspectives i maneres d’enfocar les qüestions que ens afecten?
 
  • Teniu ganes de col·laborar en la difusió de noves idees i d’alternatives a la realitat que vivim?
 
  • Us inquieta la manera com es du a terme el procés de globalització que vol determinar el nostre present i el futur?

 

  • Creieu que és més enriquidor el pluralisme ideològic i crític que el pensament únic que se’ns vol imposar des dels grans poders mundials?
 
  • Trobeu a faltar un espai on poder expressar i compartir lliurement les vostres idees?
 
Si és així, segurament que us interessarà participar en el Fòrum de Debats.

 

 

Formulari per Fer-se Soci i/o demanar informació

 

 
 
 
 
 
banc oficina Dígit Número de compte (10)
 
 

D’acord amb allò prescrit a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades de caràcter personal seran incorporades a un fitxer de dades anomenat ASSOCIATS I SIMPATITZANTS, composat per una part automatitzada i una part documental no automatitzada, que té per finalitat la gestió dels serveis i la realització de les activitats socials d’aquesta Associació. Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes previstos per la Llei, adreçant-se per qualsevol mitjà al responsable del fitxer, FORUM DE DEBATS., amb domicili a Vic (08500), Apartat de Correus, 186 o a/e: fdebats@forumdedebats.cat. 

Les dades sol·licitades en el formulari adjunt, marcades amb un asterisc, son necessàries per a la finalitat per la que es demanen i la seva mancança impediria la impossibilitat de la relació com a soci o simpatitzant de l’entitat. L’adreça de correu electrònic sol·licitada és per a la única finalitat de mantenir la correspondència social o informar-lo de les activitats.

 Assabentat així de tot el que s’ha exposat als apartats anteriors, CONSENTEIXO I EXPRESSAMENT AUTORITZO a FORUM DE DEBATS, perquè tracti les dades de caràcter personal que voluntàriament cedeixo en el present document i documents adjunts, d’acord amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre i a la Directiva 46/95 de la C. E., limitant la referida autorització al compliment de les finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes del cessionari en l’àmbit de l’entitat social.