Estatuts del Fòrum de Debats

ESTATUTS DEL FÒRUM DE DEBATS
=============================

Art. 1 : Denominació
—————————-

Fòrum de Debats.
Es constitueix com una associació sense ànim de lucre i té, d’acord amb les lleis, capacitat jurídica pròpia.
El règim de l’associació es determinarà pels presents Estatuts i els acords vàlidament presos per la seva Assemblea General i òrgans directius, dins del cercle de la seva competència. En tot el que no s’hagi previst, s’actuarà d’acord amb el que s’estableix a la llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions (DOGC núm. 2423,d’1 de juliol).

Art. 2 : Domicili social
——————————

La seu de l’associació serà al local de l’Orfeó Vigatà, Carrer Sant Pere número 9 de Vic. La correspondència es pot enviar a l’apartat de correus 186 C. P. 08500 de Vic (Barcelona).

Art. 3 : Durada
——————–

L’associació Fòrum de Debats es constitueix per temps indefinit.

Art. 4 : Àmbit territorial
——————————

L’àmbit territorial del Fòrum de Debats és tot el territori català.

Art. 5 : Finalitats
———————-

Promoure i organitzar debats sobre qüestions d’interès cultural i social.
Aquests debats es poden referir a temes de pensament, històrics, polítics, econòmics, científics, etc., procurant, quan sigui possible, que tinguin relació amb l’actualitat i que permetin als associats i al públic en general entendre millor les transformacions que tenen lloc en la societat i en el món actuals.
Amb aquesta finalitat, el Fòrum de Debats, convidarà periòdicament personalitats que puguin aportar informació o coneixements sobre qualsevol de les qüestions anteriors.
El Fòrum de Debats garantirà el pluralisme dels ponents convidats, tant ideològic com temàtic, per tal d’oferir una visió el més completa possible de la realitat.

Art. 6. : Requisits que s’han de complir per adquirir la condició de soci
———————————————————————————–

Poden ser socis del Fòrum de Debats totes les persones físiques majors d’edat i les menors emancipades, sempre i quan acceptin els estatuts de l’entitat i les decisions que es prenguin en les assemblees generals de socis.

Art. 7 : Procediment d’admissió
——————————————-

Quan una persona sol·liciti donar-se d’alta com a soci del Fòrum de Debats, el tema serà tractat en la següent reunió de la junta directiva en la qual es decidirà si donar-lo d’alta o no. En tot cas, el criteri serà un dels següents :

a. acord per unanimitat de la junta directiva de donar d’alta provisional al nou soci.

b. que la sol.licitud estigui acompanyada per l’aval de cinc socis.

L’alta com a soci serà definitiva quan hagi tingut el vist i plau de l’Assemblea General de socis.

Art. 8 : Pèrdua de la qualitat de soci
————————————————-

Els socis del Fòrum de Debats, poden ser donats de baixa pels següents motius i òrgans :

a. En cas que el soci sol·liciti donar-se de baixa per escrit.

b. En cas de transgredir els presents Estatuts o bé de no complir els acords presos per l’Assemblea General de socis, la Junta Directiva , havent escoltat a la persona interessada, podrà proposar la baixa de l’esmentat soci a la propera Assemblea General.

Art. 9 : Drets i deures dels socis
——————————————–

a. Elegir i ésser elegit membre de la junta directiva, en la forma en que ho estableixin els presents Estatuts.

b. Participar en propostes i que aquestes siguin recollides i votades en les assemblees generals de socis per tal de poder ser dutes a terme.

c. Expressar les seves opinions i suggeriments sobre qüestions que afectin a l’associació.

d. Conèixer les decisions de la Junta Directiva i la situació econòmica de l’associació.

e. Acceptar aquests Estatuts.

f. Respectar els acords presos en les assemblees generals de socis.

g. Pagar la quota que s’estableixi en les corresponents Assemblees Generals.

Art. 10 : Mecanismes de participació
————————————————–

En el Fòrum de Debats s’hi pot participar de les següents maneres :

a. Com a soci. En aquest cas, el soci pot participar en tots els àmbits de l’entitat, des de formar part de la junta directiva, participar en les assemblees generals o participar en els actes organitzats per l’entitat en qualsevol de les seves formes i nivells.

b. Com a col·laborador. En aquest cas el col·laborador participa en l’àmbit en què s’ha acordat la col·laboració, conferència, contacte, etc.

Art. 11 : Òrgans de govern del Fòrum de Debats
—————————————————————–

Els òrgans de govern del Fòrum de Debats són :

a. L’Assemblea General. Integrada per tots els socis, i que es pot constituir :

i) Amb caràcter ordinari, que es reunirà com a mínim un cop a l’any, i

ii) Amb caràcter extraordinari que es reunirà quan les circumstàncies ho requereixin i podrà ser convocada per la junta directiva o bé a petició d’un nombre de socis no inferior al deu per cent.
Les convocatòries de les Assemblees Generals , es comunicaran als socis, com a mínim, amb quinze dies d’antelació.

b. La junta directiva, serà escollida per l’Assemblea General.

Art. 12 : Competències de l’Assemblea General de socis
——————————————————————————

a. Conèixer i aprovar les altes i baixes de socis.

b. Escollir els membres de la junta directiva i controlar-ne l’activitat.

c. Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes.

d. Fixar les quotes anuals que hauran de pagar els socis.

e. Aprovar o refusar, si s’escau, la gestió feta per la junta directiva.

f. Incorporar-se a altres unions d’associacions o  separar-se’n.

g. Aprovar el reglament de règim interior.

h. Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació.

i. Modificar els Estatuts.

j. Les decisions en l’Assemblea General i en la Junta Directiva, es prendran per majoria simple en segona convocatòria.

k. L’Assemblea General, podrà en tot cas, renovar una part de la Junta Directiva o bé la seva totalitat, al marge que el seu mandat estigui acabat o no.

l. Si un associat no pot assistir a l’Assemblea General, podrà autoritzar a un altre soci per tal que el representi tant en propostes com en votacions. En tot cas, aquesta autorització, caldrà que es faci per escrit en el qual hi consti el nom , cognoms, D.N.I. i signatura del soci que dóna l’autorització, així com el nom i cognoms de la persona a qui autoritza la seva representació. La persona autoritzada, lliurarà aquest document al secretari en començar l’assemblea.

Art. 13. : Mandat i funcions dels càrrecs de la junta directiva
—————————————————————-

La junta directiva del Fòrum de Debats, estarà formada per un president, un vicepresident, un secretari, un tresorer i un nombre de vocals que determini l’Assemblea General de socis.

a. Els membres de la junta directiva, exceptuant casos especials, que en tot cas seran acordats per Assemblea General, tindran una duració en el càrrec de, com a màxim, dos anys.

b. Un cop acabi un mandat el mateix soci no podrà repetir mandat encara que el càrrec a ocupar sigui diferent al que ocupava fins aquell moment.

c. Perquè un soci pugui accedir a un càrrec a la junta directiva, caldrà que hagi passat, com a mínim, un any des de l’últim cop que n’hagi format part.

d. La junta directiva està obligada a complir els acords presos per l’Assemblea General.

Art. 14 : Funcions dels càrrecs de la junta directiva
———————————————————————

a. President: Té l’obligació d’executar els acords de l’Assemblea General i de la Junta Directiva, així com de representar l’associació i actuar en el seu nom, convocar-ne les reunions i les Assemblees Generals de socis.

b. Vicepresident: Substituir al president, amb les seves mateixes atribucions per delegació d’aquest, i en cas de malaltia o absència.

c. Secretari: aixecar acte de les reunions de la junta directiva i de les Assemblees Generals. Dirigir les activitats administratives de l’associació.

d. Tresorer: portar la comptabilitat de l’entitat, percebre les quotes i efectuar els pagaments acordats.

e. Vocals: Portar a terme tasques específiques encomanades per l´Assemblea General i/o col.laborar en les tasques pròpies de la junta directiva.

f. La durada del mandat de la junta directiva serà per un primer període de dos anys. Després se’n renovarà la meitat tots els anys seguint la fórmula següent : en els anys senars el President, el Secretari, i els vocals 1-3-5-7 etc. En els anys parells el Vicepresident, el Tresorer i els vocals 2-4-6-8 etc.

Art. 15 : Modificació dels presents Estatuts
———————————————————-

Els presents estatuts es podran modificar per l’Assemblea General a proposta del vint per cent dels socis o bé, per mandat d’una Assemblea General anterior. En aquest cas, l’esmentada Assemblea General donarà la normativa així com el calendari a aplicar en el procés de modificació dels estatuts.
Els nous estatuts hauran de ser aprovats com a mínim per un seixanta per cent de vots favorables dels assistents a l’Assemblea General.

Art. 16 : Règim econòmic i patrimoni fundacional
——————————————————————-

El patrimoni fundacional del Fòrum de Debats és inexistent. Els seus recursos econòmics es basen essencialment en les quotes dels socis.

Art. 17 : Causes de la dissolució i liquidació de béns
————————————————————————

L’Assemblea General de socis és l’únic organisme que pot decidir la dissolució de l’entitat. En tot cas, si es dissol l’entitat el seu patrimoni es destinarà a una altra entitat cultural, a decidir en el seu moment per l’Assemblea General.

– Els presents Estatuts han estat aprovats per l’Assemblea General extraordinària de socis del passat dia cinc de Juny de 2008.

El secretari Vist i plau
El president

No hi ha documents per mostrar