Òrgans de govern

Segons els Estatus de l’Entitat, els òrgans de govern del Fòrum de Debats són :

  • L’Assemblea General, integrada per tots els socis.
  • S’ha de reunir, amb caràcter ordinari com a mínim un cop a l’any.
  • També es pot reunir amb caràcter extraordinari,  quan les circumstàncies ho requerexin i podrà ser convocada per la junta directiva o bé a petició d’un nombre de socis no inferior al deu per cent.
  • La junta directiva, que serà escollida per l’Assemblea General.

Els membres de la Junta directiva, escollits o ratificats en la darrera assemblea, són :

 

No hi ha membres per mostrar