Òrgans de Govern

Segons els Estatus de l’Entitat, els òrgans de govern del Fòrum de Debats són :

  • L’Assemblea General, integrada per tots els socis.
  • S’ha de reunir, amb caràcter ordinari com a mínim un cop a l’any.
  • També es pot reunir amb caràcter extraordinari,  quan les circumstàncies ho requereixin i podrà ser convocada per la junta directiva o bé a petició d’un nombre de socis no inferior al deu per cent.
  • La junta directiva, que serà escollida per l’Assemblea General.

 

Els membres de la Junta directiva, escollits o ratificats en la darrera assemblea, són :

 

President: Joan Brugués Freixanet

 

Vicepresident: Marco Sebastian Noferini

 

Secretari: Gil Vilar Ricard

 

Tresorer: Jordi Freixa Masoliver

 

Vocals:

Ramon Casals Casanovas

Pere Crosas Farrés

Santi Silva Camps

Dolors Subiranas Fàbregas

Miquel González Tornés

 

A banda dels Òrgans de Govern també funcionaran algunes comissions per tal d’ajudar a la bona marxa de l’entitat :

Comissió de sortides:

Pere Crosas, Joan Font i Maite Viñeta, Claude-Brigitte Carcenac.

Comissió Jurídica i de Protecció de Dades:

Pere Rius.